הנני מסכים כי הפרטים וכל עדכון שלהם שמסרתי ושאמסור ישמרו במאגריי מידע ממוכנים ואו במאגרי לקוחות של חברות שטראוס גרופ בע"מ ואו חברות בת בקבוצה ואו מי מטעמן (להלן "שטראוס גרופ").

ידוע לי ומוסכם עליי שהמידע ישמש את שטראוס גרופ לצורך פעילותה ואו כמאגר דיוור ישיר ואו לצורך משלוח פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק שידורים), תשמ"ב ב – 1982 לרבות מידע על מוצרים, הטבות. אשר לדעת שטראוס גרופ עשויים לעניין אותי, בין אם באמצעות פקסמיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין אם בכל דרך אחרת, אם לא אהיה מעוניין במידע או בפניה כאמור, אוכל להודיע על כך לשטראוס גרופ בכל עת.